Shalya Tantra deals with surgery and para surgical procedures like Bheshajakarma, Yantrakarma, Shastrakarma, Raktamokshana, Ksharakarma, Agni karma, etc.

Associate Professor & H.O.D. - Dr. Dheeraj Singh Baghel

Asst. Professor - Dr. Vikas Singh Rathore